top of page
Algemene voorwaarden

Definities

 • Babyconsulent Berlicum, gevestigd te Berlicum onder KVK nummer: 87977915

 • Klant: Degene met wie babyconsulent Berlicum een overeenkomst of samenwerking is aangegaan.

 • Partijen: Babyconsulent Berlicum en klant samen

 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Babyconsulent Berlicum.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen van Babyconsulent Berlicum zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 • Een aanbod is altijd vrijblijvend. Tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of offerte staat vermeld.

 • Als de klant een aanbod aanvaardt, dan gaat het aanbod in zodra het intakeformulier is ingevuld en ondertekend. Hierna zal het factuur volgen en wordt de babybegeleiding gelijktijdig opgestart.

 • In het geval dat Babyconsulent niet beschikt over de nodige deskundigheid die noodzakelijk is bij het uitvoeren van babybegeleiding, dan zal Babyconsulent Berlicum de klant hierover informeren en in overleg doorverwijzen naar derden en komt het factuur te vervallen. Op een later moment is er altijd weer een mogelijkheid om opnieuw een samenwerking aan te gaan.

 

Prijzen

 • Alle prijzen die Babyconsulent Berlicum hanteert zijn in euro’s.

 • De prijzen zijn exclusief evt overige kosten zoals, parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Voor reiskosten buiten een straal van 15 km, gerekend van het (werk) adres babyconsulent Berlicum, wordt een vergoeding gevraagd van 0,39 euro cent per kilometer gerekend.

 • Alle prijzen die gehanteerd worden voor de diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan babyconsulent Berlicum ten allen tijde wijzigen.

 • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Babyconsulent Berlicum vastgesteld op grond van de werkelijk gekozen pakketten of aanvullende bestede uren op het intakeformulier bij aanmelding.

 • De prijs wordt berekend volgens de aangeboden pakketten en eventuele extra dienstverleningen van Babyconsulent Berlicum, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 • Babyconsulent Berlicum is gerechtigd om tot 10 % van de richtprijs af te wijken.

 • Indien de richtprijs meer dan 10 % hoger uit gaat vallen, dient Babyconsulent Berlicum de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 • Indien de richtprijs meer dan 10 % uit gaat vallen, heeft de klant recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10 %  uitkomt.

 • Babyconsulent Berlicum heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Babyconsulent Berlicum prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 • De consument heeft het recht om de samenwerking met Babyconsulent Berlicum op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is Babyconsulent Berlicum gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij de gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buiten gerechtelijke incassokosten en evt schadevergoeding verschuldigd aan Babyconsulent Berlicum.

 • De incassokosten worden berekend aan de hand van de het besluit vergoeding door buitengerechtelijke incassokosten.

 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag babyconsulent Berlicum zijn verplichtingen opschorten tot dat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Babyconsulent Berlicum op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Babyconsulent Berlicum, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Babyconsulent Berlicum te betalen.

 

Verrekening

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Babyconsulent Berlicum te verrekenen met een vordering op Babyconsulent Berlicum.

 

Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Babyconsulent Berlicum enkel inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dit houdt in dat Babyconsulent Berlicum haar uiterste best zal doen om het gewenste resultaat te bereiken, maar dit niet kan garanderen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 • Babyconsulent Berlicum voert de babybegeleiding naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap uit.

 • Babyconsulent Berlicum is aangesloten bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), afdeling kinderverpleegkunde/Neonatologie. En zij houdt zich aan de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en de meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling.

 • Babyconsulent Berlicum heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, bijvoorbeeld door het inschakelen van andere disciplines zoals een kinderfysiotherapeut.

 • De uitvoering van de babybegeleiding geschiedt in onderling overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling van het afgesproken bedrag door de klant.

 • In onderling overleg wordt een afspraak gepland en gaat de gekozen dienstverlening/babybegeleiding van start.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Babyconsulent Berlicum tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de babybegeleiding, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten/of extra uren voor rekening van de klant.

 • De Babybegeleiding kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geannuleerd worden. We zullen er dan naar streven zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te plannen. Bij annulering binnen 24 uur heeft Babyconsulent Berlicum het recht om een vergoeding in rekening te brengen.

 

Informatieverstrekking door de klant

 • Babyconsulent Berlicum zal haar werkzaamheden naar haar beste kunnen uitvoeren, zoals dat verwacht kan worden van een verpleegkundig babyconsulent. Hierbij is Babyconsulent Berlicum verantwoordelijk voor de door haar gegeven adviezen en informatie.

 • Babyconsulent Berlicum kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop haar adviezen door de klant worden toegepast.

 • Bij gebruik van geleende materialen van Babyconsulent Berlicum die eigendom zijn, is de klant verantwoordelijk voor het volgens afspraak retourneren van deze geleende materialen. Worden deze afspraken niet nagekomen, dan kan de klant hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en informatiestukken die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de babybegeleiding tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Babyconsulent Berlicum.

 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en informatiestukken, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de babybegeleiding niet ander voortvloeit.

 • Indien er voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Babyconsulent Berlicum de betreffende informatiestukken.

 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Babyconsulent Berlicum redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of informatiestukken beschikbaar en loopt de uitvoering van de babybegeleiding hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten in overleg met de klant extra uren voor de rekening van de klant.

 

Intellectueel eigendom

 • Babyconsulent Berlicum behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-modellenrecht, etc) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babyconsulent Berlicum (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijzen gebruiken.

 

Geheimhouding

 • De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook ) van Babyconsulent Berlicum ontvangt geheim.

 • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Babyconsulent Berlicum waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Babyconsulent Berlicum schade kan berokkenen.

 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 1. Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

 2. Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

 

Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Babyconsulent Berlicum tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Babyconsulent Berlicum geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 • De klant dient de door Babyconsulent Berlicum geleverde verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 • Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen wat de klant redelijkerwijs van de babybegeleiding

bottom of page